Biography

Isaac Murdoch

Bomgiizhik (Isaac Murdoch) is from Serpent River First Nation. He is of the Fish Clan and is Ojibwe. He has 4 beautiful children. He currently lives in the forest at Nimkii Aazhibikoong, a indigenous community that focuses on indigenous language, art, and land based activities. Being blessed with the opportunity, Bomgiizhik grew up in the traditional setting of hunting and gathering on the land. Having spent many years learning from Elders, he spends a lot of his time as a Story Teller. Many of these stories become his visual art pieces which have become recognized world wide. Bomgiizhik is also a Singer Song Writer who loves to make music when ever he gets a chance. You will often find him on the land looking at his favorite plants or gazing into the beautiful night sky.

Bomgiizhik (Revolving Sky) Genaabaajing njibaa. Giigoonhan doodeman. Ojibwe aawi. Niiwin gwenaajiwinjin wdaansan wda’aawaan. Nongo megwaa daa mtigwaakiing. Nimkii Aazhibikoong, Nishinaabekiing enaagdoot Nishinaabemowin miinwaa mzinbiigeng, ngoj-go-gegoo baa nankiing maakiing. Aapji gii-mnaabewzi, Bomgiizhik gii-bi-kogid, ghkendangwaa zhi-nishnaabe maadzid, gi-giiwse, gii-zgaktaaso, gegookiing edinang.Aashi gaa-bi-kenoomaagzid getsinjin gii-bi-ghkendmaad niibna nso-boon, miinongo maanda enakiid, aadsookewnini aawi. Niibnaa go kinda dbaajmowininan gashtoonanwii-mzinbii’ang ezhiwaambdvng, miidash gonda mzinbiiganag kina mziwi king ewaambjigaazjig. Bomgiizhik ge’e ngomwinan ezhtoojindo-ngamnan, miinwaa doo-zhibii’aanan. Aapji go bishgendaan maandqa nankid, pii gwa zhised. Naangodnong syaakyoojin waawaaskoneyan maage datganaabit oodi gnawaambdang gwenaajwinik, gwenaajwang dibik giizhik.

Isaac Murdoch
Nimkii Aazhibikoong

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop