Anishinaabemowin

Indigenous languages  have been greatly reduced all over the World through the globalization of Western Education and colonized governments. In this page you will find video, audio, and writen content in the Anishinaabemowin language. Please practice and share what you have learned. Together we can and will save our languages! Practice, Practice and Practice! ⚡️⚡️⚡️

Kina goji maampii akiing, Anishinaabek maajii naachtoonaa`aa geyenoo ezhi naweyaat. 

Mii zaam maanda ezhi kinomaagoying miinwaa ge gwondak e`gimaakaagejik. Maanda gaa zhitoo`oonh website, Bomgiizhik, ka waabdaanaa`aa ezhi zhibiigaadek, ezhi noondaajigaadek miinwaa ge ka ginoomdaanaa`aa Anishinaabemowin. Aabidek wiigwa gwii naabidoogem miinwaa ge ka aankenmaagenaa`aa gaa bi kendamiik. Ka zhaabwiitoonaa kina ezhi naweyiing, mii eta wii naabidoogeying, pane gwa, ensa giizhigak.⚡️⚡️⚡️

Here are some stories
Hope you enjoy.
❤️⚡️❤️

1. Hello my name is Isaac Murdoch I am from Serpent River First Nation. Aanii Isaac Murdoch ndi zhinikaas ginaabijing ndoonjibaa.
2. Many years ago there was a young lady she was only 13 years old. Niibina saboonigak shkiniikwe gii yaa midaasawi shi nsiwe gii sabiboonigizi.
3. She got her first menstrual cycle and was placed in a lodge outside of the village. Weshkat gii aanjigiiwset ogii sigaaza waawkaaganing zaagiji shkonganiing.

4. She was Ojibway.  Ojibwe gii aawi.
5. She was instructed to stay there for the duration of her menstrual cycle. Ogii wiindamaagaaza wii yaat zhe’e waako aanjigiiwset.
6. Her grandmother and father would visit her and check up on her. Nookomisman miinawaa oosiman ogii bowaachiwe’aan miinawaa giinda kendamaawaan.
7. They brought her food, tea and some brand-new dishes. Ogii biidamoowaan miijim, niibiishaaboo miinawaa aaniind shki naaganan.
8. She was instructed not to share them with anybody. Ogii wiindamaagaaza gaawiin wii maatookiit ne’en awiya.
9. She was also not allowed to have any visitors. Miinawaa gaawiin ogii gibitnigaasii wii nibowaachiwegaazat.
10. This was our customs among our Ojibway people. Mii maanda gda Anishinaabe bemaadiziwin’naa gda ojibwemnaanik.
11. So she was placed in that lodge thinking she was going to be alone, but a strange man came to visit her. Miisa ogii sin waawkaaganiing nendam wii chikewizit megiziwi nini dash ogii bibowaachiwegoon.
12. She quickly had eyes for him, he was tall and handsome. Awewiiip ogii shkiizhigotowaan, ogii giniwaabiigazi miinawaa maawndaagowenini.
13. He visited her in secret every single day while she was in that menstrual lodge. Ogii bowaachiweyaan giimooch esno giizhigak e piichi aanjigiiwsewetigo waawkaaganing.
14. When it was time for her to leave her grandmother picked her up and she quickly told her grandmother that she met a man and that she loved him. Apii gii maadsek wii nimaajaat nookomisan gii binaanigoon miinawaa wewiip gii wiindamoowaan nookomisan gii koweshkowaan ninoon miinawaa gii zaagaan.
15. The grandmother wanted to meet the man and so it was arranged and they met. Nookomis gii ndawendaan wii koweshkowaat ninoon miinawaa sa gii zisidoowaat, gii koweshkodaadok.
16. The grandmother noticed that the man did not have a shadow and she knew that he was a very spiritual being. Nookomis gii maamnonaabdang gaawiin gii gowaatesii miinawaa gii kendaan aapidji go minidoowinit.
17. The young lady was now a woman and she told her grandmother she was going to go live with this man. Shkiniikwe kwe aawi miinawaa ogii wiindamoowaan nookomisan wii wiijigendawaan maaba ninoon.
18. The grandmother did not try to stop her because she knew something spiritual was happening. Nookomis gaawiin gii gwechtoosiin wii nigaabinaat zaam gii kendaan minidoowaadiziwin zhewebak.
19. The young woman and the man left and they started to walk north to a mountain. Shkiniikwe miinawaa nini gii nimaajaawok miinawaa gii nimaajiigaadesewok kiiwedino aazhibikoong.
20. They climbed that mountain to make a home on top, when they got to the top, the man instructed her to help him gather stones and put them in a circle. Ogii kowaandawewok owi aazhibikoong wii izhigewaat, gidaabikoong apii ogii digooshiniwaat gidaabikoong, anini gii wiindamoowaan wii naadimaagod wii maawnjidoowaat psiniin miinawaa wii waawaayesidowaat.
21. They started putting the stones in a circle and they made a big stone nest. Ogii maajii sidoonaawaa psiniin wii waawiiyiiyesiing miinawaa ogii zhitoonaawaa psinii sasiwaan.
22. The young lady was confused because she grew up in a wigwam and didn’t know about stone houses. Shkiniikwe gii aazhiwewendam zaam ogii koginaa wiigowaamiing miinawaa gaawiin ogii kendaziin psinii wiigowaaman.
23. The man told her that it was a stone nest. Nini gii wiindamoowaan owi psinii sasiwaan aawoong.
24. On top of that mountain there is a big cliff that goes straight down to the water. Gidaabikoong zhe’e aapidji gwa ogii giishkaapkaa zhigowek go nibiing.
25. After they’re done building the house the man decided to go look for food and go hunt. Gaa shkowaa zhigewaat nini daawoch gii nendam wii ndoowaabindang miijim miinawaa wii baagiiwset.
26. He started walking towards the edge of the cliff, she told him don’t go close to the edge and he jumped off. Ogii maajiigaadese giishkaapkaak, kwe ogii wiindamoowaan gego bezha zhaake giishkaapkaak mii go gii bigowaashkanit.
27. She ran to the edge of the cliff and looked down crying thinking that he had fallen to his death but instead she seen a great big thunder bird fly up into the air. Ogii maajiiptood enji giishkaapkaak ogii ninaabit, mowi nendang gii aabijishin, meshkwat dash ogii waabimaan gichi bnesi giziket.
28. She didn’t know it but she had married a Thunderbird. Gaawiin ogii kendaziin ogii niibawidowat bnesi.
29. Soon after she got pregnant and her stomach grew really big. Jiwiiba gii nimaajiishkaat ogii mdida amasadang.
30. You could hear lightning and thunder crashing inside of her stomach, before long it was time for her to have her baby but she just didn’t have one baby, she had many and she laid eggs all on top of that mountain. Ganoondaan waawaasewijik miinawaa nimkiik baashkaakomowaat biinji masadang, gaawiin gebying wii yoowat shki binoodjiinhsan, gaawiin dash ogii yoowasiin bezhik shki binoodjiin, niibina ogii yoowaan miinawaa gii boonam niibina waawnoon gidaabikoong.
31. The eggs are made of stone. Waawnoon zhichigaadewinoon psinii.
32. Soon after she was tired of giving birth to all those stones and she laid down to go have a sleep before dark. Jiwiiba ogii yekozi nindaasekewit kina ne’en psiniin miinawaa gii wenaakshin wii ninbaat jibowaa dibikak.
33. While she was laying those stones, they never noticed but at the bottom of the lake the water started to twirl. E piichi boonam newe psiniin, gaawiin ogii maawnowaabindiziinaawaa naami zaagiganiing nibi gii maajii wewebijiw’woong.
34. The twirling made its way to the top of the lake and if you could see inside the whirlpool that was being caused, you would see tails and you would see horns. Wewebijiwsing gii maajii binidaajiiwong ji zaagiganing miinawaa giishpin de waabindaaman biinji wewebijiiw’wong wenji gde waabindaanan naashdiiwenan miinawaa gde waabindaanan adeshkanak.
35. Serpents we’re coming to get those eggs as soon as it got dark the serpents climbed that mountain and they stole two Thunderbird eggs. Gichi bebeshiginebigok binaanaawaan newe waawnoon pii go niibaadibikak bebeshiganebigok kwaandwewok owi aazhibikoong miinawaa ogii gimoodinaawaan niizh bnesi waawnoon.
36. Quickly the Thunderbirds from the west arrived thunder crashed and lightning struck the mountain hard. Jiwiiba wewiip gii bidigooshiniwaat bnesiwok binjibaawaat epigishimoong niimkii ogii baazhkaakomoowat miinawaa waawaasejik baagazinaawaa aazhibikoong giiyetin.
37. A battle between the Thunderbirds in the serpents took place, it lasted many days, finally the serpent escaped with those two eggs and all the serpents made it back into that tunnel underneath the water. Miigaadiikamigat bnesiwok biinji bebeshiginebigok, niibina ngo giizhigadoon gii shkowaasemigat, gekopii bebeshiginebik ogii webi maajii’oode newe niizh waawnoon miinawaa kina go bebeshiginebigok ogii skaabiiwok owi waanhshing naami nibing.
38. The OJibway woman was sad that she lost two eggs, but she was also happy that all of the other eggs survived. Ojibwewe kwe gii maanaadendam ogii naadjtood niizh waawnoon gii gichi nendam go bekish aanin waawnoon ogii zaabwiigiing.
39. She lived to be very old and visited the stone eggs every day and placed tobacco on them. Ogii ko maadizi nindimoowenhwit miinawaa ogii bowaachaad psinii waawnoon esno giizhigak miinawaa ogii gibiniget semaan gijiying.
40. They say that one day the Thunderbirds are going to come from the west and lightning will be shot down from their wings and they will hit those eggs and those eggs will hatch. Kidok gwoding go giizhigat bnesiwok da bizikaawok epigishimoong miinawaa waawaasemoowin da boon’kiisewok ji nangwii’ganiing miinawaa da miikowaanaawaa newe waawnoon, miinawaa da waakaadowinoon newe waawnoon.
41. Those Thunderbirds and those eggs will come out, fire will shoot from their eyes and their nose and from their wings and from their mouths and a great fire will take place. Gewe bnesiwok miinawaa newe waawnoon da zaagijiwok, mshkode da zaagidaasin da shkiizhigowaan miinawaa da jaanhshiwaan miinawaa da nangwii’ganiwaan miinawaa da dooniwaa miinawaa gichi mshkode da tegimigat.
42. The Thunderbirds will cleanse the earth. Bnesijik da biintoonaawaa aki.
43. They say at this time the Anishinaabek are to live in their wigwams and put a pot of corn soup outside their wigwam when the Thunderbirds come. Kidok maanpii anishinaabek wii aadaa’waat ji wiigowaamwaan da toonaawaa gidokik mindaaminaaboo zaagaji wiigowaamwaa, pii bizhaawaat bnesijik.
44. The Thunderbirds will eat the corn soup and won’t bother the people in the house and the world will be brand new again. Bnesijik da miidjinaawaa mindaaminaaboo gaawiin da baayiinziinaawaa bemaadizinjin biinji wiigowaaming miinawaa aki da shkiiwon miinawaa.
45. This is a Ojibway story about the Thunderbirds and the Serpents. Miigwech. Ojibwe dibaadjimoowin maanda bnesijik biinji bebeshiginebikoong Miigwech.

Bears

 1. How Chipmunk got its Stripes and the Origin of Sickness and Cures. Gaa zhi-depnaang Agoonsenh da Bepeshaabiiganan miinwaa Owi nitam Aakoziiwin miinwaa Naandweganan.
 2. The Anishinabek have always learned from the Animals and four Sacred Winds.
  Anishinaabek apane gii akinoomaagaaswag wesiinhyin miinwaa niiwin Gchi-twaa Nodiwinan.
 1. The animals were always held in high regard.
  Wesiinhyik apane gii shpendmigaaswag.
 2. for their knowledge and sacred walk of life.
  owi wiinwaa da kendaaswin miinwaa gchi-twaa baamsewin iw bemaadiziwin.
 3. The Anishinabek were so connected to the four legged
  Iiw Anishinaabek gii gchi miigsewag geyiiyeg niiwiin e’kaadewad
 4. and to the ones that swim and crawl,
  miinwaa geyiiyeg e’bigiswad miinwaa e’moodewaad,
 5. that they could communicate and shape-shift into each other.
  owi wiinwaa wii giigdoowaad miinwaa wii aanjiishnowaad wiinwaa.
 6. The animals can still shape-shift into the Anishinabe to this day,
  Owi wesiinhyik eyaabih aanjiishnook Anishinaaben e’noongo,
 7. because they never lost their respect for all of creation.
  zaam wiinwaa kaa wiika gii naachtoosiinaa’aa wiinwaa da ninaajewin akina pii gii maadkiim’migak.
 8. This natural balance between man and animal is needed for all of creation to survive.
  Maanda geget e’dibaabaabiigan niiying aaptoyeying nini miinwaa wesiinh dewendaagwod akina e’maadkiim’migak wii zhaabwiim’migak.
 9. There have been many times in the past,
  Gii tem’migad niibanaching gaa gii bi’zhiwebag’bah,
 10. where this balance has been tested and broken
  maanda dash tibaabaabiigan gii dikendjigaadek miinwaa biigshkimowaad
 11. unlawfully by the Anishinabek.
  niigaandaawasnok gwaandak Anishinaabek.
 12. The Elders say there was harmony amongst all of creation.
  Iw Gekaanhjik gii kidok gii te mino maadiziwin wenji akina maadkiim’migak.
 13. The six spirits: Wabano, Zhowanong, Eshpingmok, Giywaydinong, Giizhik and Aki
  Iw ngodwaaswi minidook: Waabnong, Zhawaanong, Epingishmok, Giiwednong miinwaa, Giizhikoong miinwaa, Aki
 14. requested this balance when Nenaboozhoo created the earth.
  dewendjigaadek maanda dibaabaabiigan pii Nenaboozhoo gii zhotood Aki.
 15. These spirits are a force that is in everything.
  Gwaandak minidook aawan mashkosiiwin akina e’aawang.
 16. There is no escaping their awesome power and great mystery.
  Gaawiin tesnoo wii ogijibweng wiinwaa da gchi mashkosiiwin miinwaa gchi twaa kendamoziwin.
 17. They are the natural laws that surround us,
  Aawin’noon geget gimaakdaawinan etek aataaying eyaaying,
 18. and once the two legged decide to be bigger than them,
  miinwaa goding e’niizho gaadeyaad gii zhichigeyaad wii didowaad biinish wiinawaa,
 19. and great sickness was casted upon the earth.
  miinwaa gchi aakiziiwin gii chigaadek Aki.
 20. Here is this story, and explains the origin of how sickness came to be.
  Maanda tibaadjimowin, miinwaa e’wiinmaageng geget aakiziiwin gaa bi’zhi bi’aawang.
 21. Once the Anishinabe decided to be rude and wasteful.
  Goding Anishinaabe gii nendam wii aakwaadizid miinwaa wii binaachiged.
 22. They over harvested the animals and began walking over their food.
  Wiinawaa gii ozaami zigaknigewag wesiinhyik miinwaa gii maajtaawag maseyaad da miijimwaa.
 23. Bones of the animals were scattered everywhere and often covered pathways and trails.
  Kanan wesiinhyik gii tenoon akina goji miinwaa piichin gii gibaanaa’aa miikaahnsan miinwaa miikanang.
 24. The animals were very scared of them
  Wesiinhyik gii gowitaanaa’aa neyend
 25. and decided to meet about the disrespect for all living things
  miinwaa gii nendamok gii kogweshkwaadowad na’aaw owi e’ninaanchgaadesnok akina maadiziwin
 26. that was being displayed on the trails.
  owi owaamjigaade miikinaasing.
 27. In this meeting
  Maanpii zhinda koweshdaadowaad
 28. it was decided to send a delegate to the Anishinabek
  gii kidok wii zhinaakwaagaajid wiiya oodi Anishinaabek
 29. to confide their issues in hopes of some sort of resolve.
  wii tibaadtomwad nenda bigopsendamowinan nikeyaa wii naajigaadek.
 30. This delegate, who was a brown bear,
  Maaba gaa daapnigaaszod, gii aawih e’kiiwaandezid makwa,
 31. was killed right away as it walked into the village
  giin zigaaszah wewiip ena piich gaadesed oodenaanhsing
 32. and the corps was left to rot on a hillside.
  miinwaa gii sigaaszah wii bagashnizid zhiweying giidaaki.
 33. The animals were furious and held another council meeting to decide what to do.
  Wesiinhyik gii nshkaadziiwag miinwaa gii naakinegewag wii dikendamowaad owah zhijigeyaad.
 34. The Chief of the bear stood up (who was a great white bear)
  Ogimaa Makwag gii naaniibwi(gaa aawid chi waabshki makwa)
 35. and spoke and said,
  miinwaa gii giigda miinwaa kidad,
 36. “We must kill the two legged or there will be no more four legged left”.
  “Kiiniwi aabidek kwiin zaanaa e’niizho gaadenowad maage gaawiin iiyaabih da iiyaasiiwag e’niiwo gaadenowad”.
 37. “They have shown great disrespect to us,
  “Wiinwaa gii zhinoomaagewag gchi ninaajiwewasnok kiiniwi,
 38. and do this in despite of us giving them their outmost sacred medicine:
  miinwaa wii zhichigeyaad maanda aaniwaa gowaahni miingowiing wiinwaa da gchi-twaa mishkiki:
 39. our flesh.”
  kiinwi e’aawyiing.”
 40. “My Nation is strong and we will destroy them.”
  Nda Akiim’naa mashkoziiwiingad miinwaa kiinwi kan zaanaa.”
 41. The great white bear then gathered his Nation together
  Iw gchi waabshki makwa dash da maanjiwenaan wiin da Akiim’gaak maamiwi
 42. and they had a sacred council meeting.
  miinwaa wiinwaa gii iiyaanaa’aa niigaanzijik naakinegewin.
 43. It was agreed that one bear would give his life
  Gii aawan agiiwek owah bezhig makwa da miigwend maadiziwin
 44. and the other bears would make bow strings out of his skin
  miinwaa ge’iiyek makwag da zhitoonaa’aa mtigowaabik sabaap wiin da nagyii
 45. and charge the two-legged head on with great vengeance.
  miinwaa mookiitowaad e’niizho gaadenowaad gchi gii’iiyehti.
 46. They made the bows and arrows but ran into difficulty.
  Wiinwaa gii zhi’iiyaan mtigwaabkok zaam dash giini aanmizoog.
 47. Their hands and feet could not pull the string back on the bows that well.
  Wiinwaa da ninchiing miinwaa zidan gaawiin gii wiikbidoonsiinaa’aa mtigwaabkok weweni.
 48. Their arms and legs could only bend so much
  Wiinwaa nikaan miinwaa kaadan eta da’aa zhopbidoonaa’aa bangii eta
 49. and didn’t have the flexibility needed to shoot the bow
  miinwaa gaawiin gii iiyaasiinaa’aa en’dwendaagwag wii gidaagweng mtigowaabik
 50. and arrow with any sort of accuracy.
  miinwaa mtigwan wii miigweyaad.
 51. The plan was good, but not good enough to carry out the mission.
  Naakinegewin gii niishin, dash gaawiin wenji niishing wii giizhtowaad owah nakiiyaad.
 52. Again all of the animals decided to gather again in great council
  Miinawaa akina wesiinhyik gii nendamok wii maanjiwedowad miinawaa gchi naakinegewin
 53. to discuss how to destroy the wicked two legged.
  wii tibaadimowad owahshi za’aa’aad e’niisho gaadewaad.
 54. After long deliberation, it was decided that there was only one-way to kill them: to curse them using their strongest medicine.
  Baamaapii dash gii giigdowaad, gii nendamok tem’migad eta bezhig nikeyaa wiin zigaaswad; wii maji-inaapineyaad wiinwaa aapjikaaswad da gchi mashkoziimmigak mishkiki.
 55. Each animal provided a curse against the two legged.
  Bebezhig wesiinh gii miiigwend maji-anaapinewin nikeyaa e’niizho gaadenowad.
 56. The deer had a curse that would cripple the Two legged at the knees.
  Waawaashkesh gii yaan maji-inaapinewin wii maanaadkiiwad iw Niizho gaadewad ogidigkong.
 57. The wolf had a curse that would hit them in the back of the legs causing cramping and sometimes nausea.
  Mahiingan gii yaan maji-inaapinewin wii miikaawang shkowang kaading wii daapgaadeshnowaad miinwaa piichin giizhkweyaad.
 58. The owl had a curse so powerful it dropped the two legged down to the ground and killed them instantly.
  Kookooko gii yaan maji-anaapinewin e’gchi mashkoziim’migak wiim bgishnowaad e’niizho-gaadejik dakimik miinwaa wiin bowaad eskina.
 59. The fish cursed them with skin ailments and bad weather, many two legged would drown mysteriously due to the fish’s curse.
  Giigoonhyik gii maji-anaapinewaan nagyii anaapinewin miinwaa niiskaadak, niibana e’niizho gaadewaad gii zigwaabiiwag baapgowaatam enjida diigoonh maji-anaapinewin.
 60. They would also make people dream of snakes and such, causing them to lose their appetite and die.
  Wiinwaa go owah gii zhiyaa’aan bemaadizijik wii bowaanaa’aad gnebikoog miinwaa nikeyaa, wii naachtoowaad wii wiisinowaad miinwaa da boo’oog.
 61. The spiders would spin webs in the Anishinabek brains causing them to go insane, causing them to kill themselves.
  Esibikenhyik gii nsabiigewag biinji Anishinaabe shitgwaaning wii giiwnaadzowaad, e’wenji wiin zidowaad.
 62. The birds sang songs and would fan the sickness down on people with their wings.
  Bneshiinhyik giin nagam’mok nagam’mowinan miinwaa gii bashmaa’aan aakiziiwin iiyaad bemaadizijik wiinwaa da oningwiiganan.
 63. It was a massive attack with brutal consequences for the Anishinabek.
  Gii aawan gchi mookitaadwin gii gchi nagaaswad Anishinaabek.
 64. But what else could be done?
  Zaam dash iiyaabih wegnesh owah zhichigeyaad?
 65. The Anishinabek over populated and began destroying the earth.
  Anishinaabek gii zaami iiyaayok miinwaa gii maajii binaachtoonaa’aa Aki.
  The attack on the two legged worked
  Owi mookitaadiwin zhe’e e’niizho gaadewad gii niishin
 66. and they began to parish and suffer at an amazing rate.
  miinwaa wiinwaa gii maajtaawag wiin gonaagzowad miinwaa nagaaswad wewewiib.
 67. No Anishinabek was immune to this war the animals had waged against them,
  Kaawiin Anishinaabek gii zhaabwiisii’wag maanda miigaadiwin wesiinhyik gaa naakinigeyaad iw ge’wiinwaa,
 68. and they were thinned out in numbers almost to the point of extinction.
  miinwaa wiinwaa ni gaanchiiwag ni’gindaaswinag gegaa go owah ningonaazowad.
 69. It was agreed by the animals to completely wipe the two legged off the earth,
  gii wek’kwendamok wesiinhyik to giishiikowaad wii mogaaswad e’nisho gaadewad maanpii Aki,
 70. for their absolute disrespect for all of living creation.
  wiinwaa da ninaajaawenjigewaasiiwad akina bemaadzimgak e’maadkiim’migak.
 71. The Anishinabek didn’t know where the sickness was coming from
  Anishinaabek gaawiin gii kendasiinaa’aa gaa binjibdek aakoziiwin e’binjibdek goji
 72. and created big fires to burn and kill the sickness.
  miinwaa gii maajtoonaa’aa chi shkoden wii jaagizimowad miinwaa wiin zigaadek aakoziiwin.
 73. The people started to cut themselves to release the sickness,
  Iw bemaadizijik gii maajtaawag wii giishkowandizowad wii bigijiwebnamowad aakoziiwin,
 74. but it was too great.
  zaam dash gii chi aawin.
 75. The sickness that was caused was too strong.
  Aakoziiwin gaa zhichigaadek zaam giim chi mashkoziiwin.
 76. Chipmunk attended the council meetings of the animals
  Agoonsenh gii zhaa iw naakinige giigdowaad wesiinhyik
 77. and knew of what was said and knew the strategies.
  miinwaa gii kendaan gaa kidowaad miinwaa gii kendaan zhichigewinan.
 78. He also knew what animals curse provided what symptoms
  miinwaa gii kendaan owi wesiinhyik anaapinegewin gii tem’migad anaapinewinan.
 79. and which ones were the deadliest.
  miinwaa neyenh e’chi zendaagwigin.
 80. Chipmunk knew that the four legged were not going to stop their mission
  Agoonsenh gii kendaan iw e’niiwo gaadewaad gaawiin wii boontaasii’wag e’nankiiwaad
 81. and decided to intervene at the risk of losing his life.
  miinwaa gii nendam wii ninchkweged wii naachtood da bemaadiziwin.
 82. He went on a warrior’s mission.
  Gii nizhaa minissinoo zhichigewin.
 83. He decided to go and tell the Anishinabek of what was happening
  Gii nendam wii zhaad miinwaa wii wiindamowad Anishinaabek e’zhiwebag
 84. and immediately told the Anishinabek who decided to hold a sacred council.
  miinwaa wewewiib gii wiindamowan Anishinaabek wenesh gaa nendang wii tek gchi twaa maanjiwedowad.
 85. The Anishinabek knew that that their wicked ways has caused the sickness
  Anishinaabek gii kendanaa’aa owi wiinwaa minji nikeyaa jida gaanji aakoziiwin
 86. and agreed to be good-hearted people again like how their grandparents were.
  miinwaa gii daapnaanaa’aa wii mino adewad bemaadizijik miinwaa dibishko da chi gitziimowad kowah gaa aa’waad.
 87. It was decided to give offerings of tobacco to the plants
  Gii nendamok wii miiweyaad bigidnigewinan semaa owi e’maajiimgak’kin
 88. and ask them to provide cures for the sickness that was spread upon the earth.
  miinwaa gii kwedjiman wii yaamowaad naandiwewinan iw aakoziiwinan gaa maajiim’migak maanpii Aki.
 89. The plants agreed because they wanted the fires to stop burning
  Iw e’maajiimgak’kin enh gii kidok zaam wiinwaa wii iiyaanaa’aa shkodend wii bootaam’migak jaagidegin
 90. and because they had a compassion that was unmatched in the natural world.
  miinwaa zaam wiinwaa gii nigowendamok owi e’miigsesnok geget Aki.
 91. They agreed to fight back the curses with their medicine
  Wiinwaa enh gii kidok wii naakwiiyaad iw e’naapinewinan ge wiinwaa da mashkikiin
 92. and it started working with every offering of tobacco that was given.
  miinwaa gii maajtaam’migad niishing ensa biginigeng semaa gaa miigweng.
 93. For every sickness, there was a cure by the plants.
  Akina aakoziwin, gii te naandwewin ji e’maajiiginkin.
 94. Life was restored for the people in an instant.
  Bemaadiziwin enaab gii aangjisin iw bemaadizijik geskina.
 95. The plants also told the Anishinabe that they had seen the sickness roaming the forests
  E’maajiigkin gegoo owah gii wiindamowan Anishinaabe owi wiinwaa gii waamdaanaa’aa aakoziiwin baam’bibdek bemtigwaaki
 96. and that it would parish in the fires that were created.
  miinwaa owi da jaagsem’migadnoon shkodeng gaa zhichigaadegin.
 97. They instructed the Anishinabek that if a person offends the animal before
  Wiinwaa gii naakinigewag iw Anishinaabek giishpin wiiya baamenmaad wesiinhyen zhibwaa
 98. or after taking its life,
  maage shkowaa daapnang da bemaadiziwin,
 99. to make a small fire on the trail on their way home
  wii zhitood e’gaaching shkode miikaahnsing epiichi niigiiyewad
 100. and to lay tobacco and beg for forgiveness.
  miinwaa wii bigidnaa’aad semaa miinwaa bigosendamowad gizhendamowin.
 101. This was to kill the curse that the animal would send to them after they lost their life.
  Maanda wii zi’gaadek anaapinewin owi wesiinhyik owa niindaayid wiinwaa shkowaa naachtoowad wiinwaa bemaadiziwin.
 102. The curse would follow them on their trail
  Anaapinewin da naapzogwewan wiinwaa da miikaahnsing
 103. and go into the fire and die.
  miinwaa binji shkodeng miinwaa da bowaamigad.
 104. If this fire was not made as instructed,
  Giishpin maanda shkode zhichigaadesnok gaazhi nakinigewaad,
 105. it would be possible the curse would go into the village
  da aawan wii aawang iw anaapinewin da zhaam’migad oodenaasing
 106. and strike upon the closest person.
  miinwaa da’miikwaan menji besha eyaad bemaadzid.
 107. The plants also told the Anishinabek that this type of curse would be in effect
  E’maajiimgak’kin gii wiindamowaan Anishinaabek owi nikeyaa anaapinewin da maajtaam’migad
 108. until the animals were satisfied with the amount of respect and dignity that was given.
  biinish wesiinhyik gii debseyaad minik gaa tek ninaajewin miinwaa naagdenmowin gaa miigweng.
 109. The animals found out that chipmunk told on them
  Iw wesiinhyik giim kimowad enakiid agoonsenh gii baataamad
 110. because the owl was listening with his big ears
  zaam kookooko gii bisinje da chi tooganan
 111. when he told the Anishinabek of what was happening.
  apii gii wiindamowad Anishinaabek e’zhiwebag.
 112. The animals got very mad after and would often chase chipmunk
  Iw wesiinhyik gii nshkaadzowag dash miinwaa piichin manaashkowaan agoonsenhyin
 113. under a pile of brush,
  naabiiying kosing mtigoonsing,
 114. scratching him on his back with their claws.
  gaazhagbinaa’aad wiin bakwaanang wiinwaa da shkashiinh.
 115. This is why Chipmunk has those lines on his back today.
  Mii maanda jida Agoonsenh gaa zhi depnaang bakwaanaang nongo.
 116. It was agreed in the council by the Anishinabek never to kill the chipmunk
  Owi gii kidok enji naakinigeng owi Anishinaabek kaa wiika wiin za’aad agoonsenh
 117. for the great heroic deed that he did to save the people.
  oowi gchi minisiinoowaadiziwid gaa zhichiged gii zhaabwiiyaad bemaadizijik.
 118. This is also the origin of sickness
  Maanda gegoo owah gaabinjibaam’migak aakoziiwin
 119. and the mighty cures that are found in the sacred green blanket that give us life.
  miinwaa mashkozii naandwewinan gaam kigaadek biinji ozhaashkwaa waabowaan e’miigwem’migak bemaadiziwin.
 120. Today when we are met with sickness,
  Nongo apii kweshdaadmin iw aakoziiwin,
 121. it is understood that we are under attack from a force
  e’gii kendjigaademigad kiinwi gda mookiidaagomi gegoo e’mashkoziimigak
 122. that is often greater than us,
  iw e’aawang nooj e’gchi aawang biinish kiinwi,
 123. and we still turn to the natural world for help.
  miinwaa gda zhaami nikeyaa tek e’Aki wii maadmaagoying.
 124. The natural world is a reflection of the spirit world.
  Maanda geget Aki aawin eta waabmowin enji mnidookaang.
 125. To prevent sickness we should never be greedy,
  Wiin gaabjigaadek aakoziiwin, kiinwaa kaa wiika ga aanodziimi,
 126. wasteful or boastful of our hunting.
  baapnijigaadek maage zaami chi zheyaaying kiinwi gda giiwsewinaa.
 127. When we brag about how good of a hunter we are,
  Apii wii zaamaajimiiying ezhi gwetaa giiwseying kiinwi eaawing,
 128. or waste the hide or head, we are only inviting sickness into our village.
  maage baapnidmiing waawaashkesh nagyii maage ndip, kiinwi gda biidoo’naa aakoziiwin gda oodenaangsing’naa.
 129. When we don’t brain tan the hide of the moose or deer,
  Apii kiinwi gaawiin gda wendip shkowegankeying owih nagyii moos maage waawaashkesh,
 130. we are just asking for trouble.
  kiinwi gda kwede’naa wii zhinaachkam’migak.
 131. The moose has such a big life and when it gives its life, it gives all of it.
  Owah moos gdaa’aan gchi bemaadiziwn miinwaa miigwend wiin da bemaadiziwin, akina miigwend.
 132. We need to use all of it.
  Kiinwi aabidek gwii aapjikaasnaa akina owi.
 133. We have somehow programmed our brain into believing this is superstition
  Kiinwi kii’zhi akinoomaadzimi gda wendipnaang wii debwedmiing maanda aawin e’minowiisnok.
 134. and not real.
  miinwaa gaa geget aawinoo.
 135. We have tricked ourselves into not believing in natural law
  Kiinwi kii giibaasdizidjimi gaawiin wii debwedmiing geget giimaakdaawin
 136. that governs everything.
  e’kowaamdaang akina gegoo.
 137. We are quickly shape shifting into the greedy wasteful people
  Kiinwi wewewiib gda ni’aawmi wiiyaa e’aanoodzid e’baapnijiged bemaadizijik
 138. that are depicted in this story.
  owi gaa tidaadjimaagoswad kiinwi tibaadjimowin.
 139. I make a plea to our good-hearted people
  Niin nda zhitoon kidawin iw gda mino adwewinjik bemaadizijik
 140. to teach the next generation about such things, so our people can survive.
  wii akinoomaageng owabidek bemaadiziwin nenda, dash kiinwi bemaadizijik wii maadizowaad.

NIMOSH DIBAAJMOWIN
ANI MOSH DI BAAJ MO WIN

A dog's DreamNimosh dibaajmowin maanda aawan.
Ani mosh di baaj mo win maan da aa wan.

This is the story of dog.

Nimosh gii bi zhaamaan Anishinaaben.
Ani mosh gii bi zhaa maan A nish naa ben.
The dog came to the Anishinaabeg. 

Kitchi twaa wendaagozi maaba Nimosh.
Ki tchi twaa wen daa go zi maa ba Ni mosh. 
The dog is sacred.

Zhaa azhi Manidoo Kaan Wiigwaasgamig wgii te, Epgishmog nikeyaa gii naakwesin.

Zhaa azhi Ma ni doo Kaan Wiig waas ga mig wgii te, Ep gish mog ni ke yaa gii naak we sin. 

A long time ago, there was a ceremonial wiigwaam that pointed to the west. 

Giini mnookmig, mii zhiwe wgii biindige waat wiigwaasgamigong gonda Anishinaabeg. 

Gii ni mi nook mig, mii zhi we w’ gii biin di ge waat wiig waas ga mi gong gon da A nish naa beg. 

In the Springtime the Anishinaabe people would go in there. 

Niibina wgii biindigewag zhiwe wig waas ga mi gong. 

Nii bi na w’gii biin di ge wag zhi we wiig waas ga mi gong. 

A lot of people would go into the Lodge. 

Giiw nendaanaawaa dash wiigo gegoo wii bindigadoowaat. 

Giiw nen daa naa waa dash wii go ge goo wii biind iga doo waat. 

They forgot to bring something inside. 

Gaawii gii nishiznoo giiw nendmoowaat dawe’igan wii biindigaadoowaat. 

Gaa wii gii nish iz noo giiw nend moo waat da we’ igan wii biin di ga doo waat. 

Everything was wrong when they forgot the drum. 

Gonda Anishinaabeg aapiji gii maaji aanoodziwag. 

Gon da A nish i naa beg gii maa jii aa nood zi wag. 

The People started to become very greedy. 

Nini w’gii madbi jiigi Waabanong Shkwondeming.

Ni ni w’gii mad bi jii gi Waa ba nong Shkon de ming. 

There was a man that sat near the Eastern door. 

Kitchi nini maaba w’gii aawi. Aapiji gii aanoodzi. 

Kit chi ni ni ma aba w’gii aa wi. Aa pi ji gii aa nood zi. 

This man was big. And he was very greedy. 

Niibina mooz wiinin, miinwaa mooz kanan wgii maawngdenwan besha. Gaa go gnigenh wiya w’gii mji aa siin. 

Nii bi na mooz wii nin, miin waa mooz ka nan wgii maawng den wan besha. Gaa go gni genh wi ya w’gii mji aa siin. 

He had all kinds of moose fat, and moose bones laying nearby. He didn’t share it with anyone. 

Maanpii Wiigwaas Gamigong, Miigweta Anishinaabeg w’gii maawng zi waat. Gaa go gegoo w’gii nankiisiiwag. 

Maan pii Wiig was ga mi gong, Miig we ta A nish naa beg w’gii maawng zi waat. Gaa go gegoo w’gii nan kii sii wag. 

In this Lodge, the people were just laying around, and they were not doing anything. 

Maaba Nini besho wodi Waabanong Shkwaandeming w’gaa madbit, aapiji w’gii mji zhawebzi. 

Ma aba Ni ni be sho wodi Waa ban ong Shkwaan de ming w’gaa mad bit, aa pi ji w’gii mji zha web zi. 

The greedy man at the Eastern doorway was mean. 

Maaba Nini, w’gii mko kininjiitam pii giigdad. 

Ma aba Nini, w’gii mko kin in jii tam pii gig dad. 

When this Man spoke, he always shook his fist. 

Mii dash n’goding maawnjidiwaad gonda Anishinaabeg zhi we Manidoo Kaaning, mii wiya w’gii kitchi aawkozid oodenaang.

Mii dash n’god ing maawn ji di waad gon da A nish shin naa beg zhi we Ma ni doo Kaan ing, mii wiya w’gii kit chi aaw ko zid oo de naang.

During one of these ceremonies, someone got very sick in the village. 

Bezhig dash Kwe w’gii zhaa oodi Wiigwaasgamigong endji maawnjidiwaat gonda Anishinaabeg. W’gii maajii naan go niwe Wiikaaneyin.

Be zhig dash Kwe w’gii zhaa oodi Wiig waas ga mi gong end ji maawn ji di waat gonda A nish I naa beg. W’gii maa jii naan go ni we Wii kaa ne yin.

A lady went to the Wiigwaam to get help. It was the sister of the sick person who brought her brother. 

“Nwiikaaneh kitchi aawkozi. Wii nibodig go ginabach.” W’gii kida maaba Kwe.

“Nwii kaa nenh kit chi aaw ko zi. Wii nib o dig go gin a bach.” W’gii ki da ma aba Kwe. 

“My brother is very sick. He is going to die.” This woman said. 

Maaba Nini Waabanong Shkwaandeming nemdabid gii kida, “Gegwaa paamenmishinaang maanpii.” 

Maa ba Ni ni Waa ban nong Shkwaan de ming nem da bid gii ki da, “Geg waa paa men mish i naang maan pii.” 

The Man sitting at the Eastern door said, “Don’t bother us here.” 

Owa Kwe w’gii kida, “Weni dash ge zhich ge yaanh? 

O wa Kwe w’gii ki da, “We ni dash ge zhich ge yaanh? 

The woman said, “What am I suppose to do?” 

Owa dash getchi aanoodzid Nini w’gii kida, “Maan jiidig.” 

O wa dash get chi aa nood zid Ni ni w’gii kida, “Maan jii dig.” 

The greedy man said, “I don’t know.” 

Mii dash maaba Kwe w’gii deb binaad wiikaanenhyin, w’giiw maa jii naad zhiwe ni yaaw sag wiig waas gamigong. W’gii mkog daa jii taa wa dash zhiwe maaba wiikaanenh giizhiitaa shing wii nbod. 

Mii dash ma aba Kwe w’gii deb bi naad wii kaa nenh yin, w’giiw maa ji naad zhi we ni yaaw sag wig was ga mi gong. W’gii mkog daa jii taa wa dash zhi we maaba wii kaa nenh gii zhii taa shing wii nbod. 

She grabbed her brother by the arm, and carried him to the middle of that wiigwaam. Her brother just curled up in a ball to die. 

“Aaniish endyeg? Aaniish endji naadmo siiyeg maaba Nwiikaahnenh? Manidoo Kaan sha nii maanpii aawan. 

“Aa niish end yeg? Aa niish end ji naad mo sii yeg maa ba Nwii kaa nenh? Ma ni doo Kaan sha nii maan pii aa wan. 

What’s wrong with you people? How come you are not doing anything to help my brother? This is suppose to be a ceremony?” 

“Ngoodji maanpii!” gii kida dash owa Nini getchi mjizhiwebzid. 

“Ngood ji maan pii!” gii ki da dash owa Nini get chi mji zhi web zid.

“You get out of here” said that mean man. 

Aapiji dash owa Kwe gii nshkim gon niwe ninwan. Gii maa jii dema. Gii maajiibtoo. Besho oodi Nbiishing gii wo madbi. 

Aa pi ji dash o wa Kwe gii nshkim gon ni we nin wan. Gii maa jii de ma. Gii maa jiib too. Be sho oodi Nbii shing gii wo mad bi. 

The woman got mad by what that man said. She took off crying, She ran off. She went to sit by the water. 

Geskana dash w’gii waabmaan ewaabshkizninit wiigwaasaatigon. Nga daapinaa aanind owa wiigwaas miidash zhiwe ji wiikwepinag Nwiikaanenh pii giin nbod. Mii dash owe o gaa zhichget. 

Ges ka na dash w’gii waab maan e waab shkiz ni nit wig waas aat gon. Nga daa pi naa aa nind o wa wig waas mii dash zhi we ji wiik we pi nag Nwii kaa nenh pii giin nbod. Mii dash o we o gaa zhich get. 

Suddenly she saw a white tree nearby. And she thought, “I am going to get that birch bark, and once my brother dies I am going to wrap him in it. 

Mii dash owe wgaa zhichget. W’gii maajii ogiishkweknaad niwe Wiigwaasan. W’gaa zhichgewaat ko zhaazhi. Kitchi mtigoonhs w’gii nakaaznaawa miinwaa shkode asin miidash wgii bkweknaa’at niwe wiigwaasan. Mii niwe wgaa zhi bkweg nawat newi wiigwaasan zhazhi. Eshkwe ying mitigonhsing w’gii saawan niwe shkode sin, miidash w’gii bkwegnaawat niwe wiigwaasan. Miidash owe pii Mnookmig, me maanji ginog go giizhgad mii pii mino bkweshkaat owa wiigwaas. 

Mii dash o we wgaa zhich get. W’gii maa jii o giish kwek naad ni we Wiig waa san. Mii maan da w’gaa zhich ge waat zhaa zhi. Kit chi mtig oonhs w’gii na kaaz naa wa miin waa shko de a sin mii dash w’gii bkwek naa’at ni we wig waa san. Mii ni we wgaa zhi bkweg na wat ne wi wiig waa san zhaa zhi. Esh kwe ying mi ti gonh sing w’gii saa wan niwe shkode sin iin, mii dash w’gii bkweg na awat ni we wiig waas an. Mii dash o we pii Mnook mig, me maan ji gi nog go giizh gad mii pii mi no bkwesh kaat o wa wig waas

This is what she did. She went to that tree and started to cut down the birch bark. What they used to do was to get a long stick, they split the end, and they put a piece of flint in that stick. They would then stick it into the tree and cut lengthwise until it peels off. At Springtime, on the longest day of the year, once you make that cut, the bark just peels off.  

Epiichi wiigwaasket dash maaba Kwe, mii gii moozhaat wiya ginoowaabmigot Waaboozoonhyin gii kitchi ginoowaabmigon. Wgii ginoowaabmaan shgo gayii maaba Kwe newe Waaboozoonhyin. “Gdaa naadmoowaa nago Nwiikaanenh?” Wgii zhoobiingwetaagon dash niwe Waaboozoohyin miidash giin maadjiibtoonid. 

E pii chi wiig waas ket dash maa ba Kwe, mii gii moo zhaat wi ya gi noo waab mi got. Waa boo zoonh yin gii kit chi gi noo waab mi gon. Wgii gi noo waab maan shgo ga ‘yii maa ba Kwe newe Waa boo zoonh yin. “Gdaa naad moo waa na go Nwii kaa nenh?” Wgii zhoo biing we taa gon dash ni we Waa boo zooh yin mii dash giin maad jiib too nid. 

As this woman was peeling off the bark, she felt someone looking at her. A little bunny was staring at her. She looked at that rabbit, and she said, “Can you help my brother?” The rabbit just blinked at her and hopped away. 

Maaba Kwe gii giizhiitaa wiigwaasket. W’gii gezbinaan owe wiigwaas. Miidash wig biish wgii daapnag. Mtigop dash giiw zhitoon miidash gii tkobdoot owe wiigwaas. Miidash ogii maajii oondag owe wiigwaas w’gii maajii oondang oodi Wiigwaasgamigong maawngzanit niwe Wiikaanhneyin. 

Maa ba Kwe gii gii zhii taa wiig was ket. W’gii gez bi naan o we wig waas. Mii dash wig biish w’gii daap nag. Mti gop dash giiw zhi toon mii dash gii tkob doot owe wiig waas. Mii dash o gii maa jii oon dag o we wig waas w’gii maa jii oon dang oo di Wiig was ga mi gong, maawng za nit ni we Wii kaanh ne yin. 

This woman finished gathering the bark. She rolled it up. Then she got a willow. She made string with it and she tied the birch bark. She put it on her shoulder and went back to the wiigwaam where her dying brother was lying. 

Maaba dash Kwe gii toon maanda wiigwaas shiweying niwe Wiikaanenhyin maawngizinid. Wgii ginowaabmigon dash go niwe Niniwan emadbinid zhiwe Waabanong Nnikeyaa. Mii dash maabe Kwe w’gii ginoonaad. “Kii kendaan na gegoo? Kagwetaani miji zhiwebiz?” W’gii naan. W’ga dash gegoo w’gii gosiin, Mii gweta gii maamiijid owe mooz wiinin. 

Maa ba dash Kwe gii toon maan da wiig waas shi we ying ni we Wii kaan enh yin maawng izi nid. Wgii gi no waab mi gon dash go ni we Ni ni wan e mad b nid zhi we Waa ba nong N ke yaa. Mii dash maa ba Kwe w’gii gi noo naad. “Kii ken daan na ge goo? Kag we taa ni miji zhi webiz? W’gii naan. W’ga dash geg oo w’gii gos iin, Mii gwe ta gii maa mii jid o we mooz wii nin. 

The woman put the birch bark roll beside her dying brother. The greedy man at the Eastern door just looked at her. Then the woman said to him. “You know what? You are a really mean man. He did not say anything to her, he just kep eating his moose fat. 

Miidash maaba getchi mjizhiwebzid Nini giinaabid kojiing. “Wiya biyaa.” Gii kida. Kina wiya w’gii kitchi ginoowaabmaa’an niwe biyaanjin. Miidash kitchi geskana w’gii bi biindiget maaba Nini. Aapiji w’gii ginoozi miinwaa aapiji w’gii mdidoon niwi miiwnginan dibaang baaskawaajin. Aapiji niwe miiwnignan w’gg maamiikominaagoziwan. Miinwaa go maaba Nini aapiji go gay’ii wgii maamiikominaawgozi. Niibina mnidoominenhsan w’gii biwan zhiwe baaskang. Aapiji go w’gii maandaaw gi ninii awi. W’gii naaniibawi dash zhiwe Waabanong Shkwaandeming. 

Mii dash maa ba get chi mji zhi web zid Ni ni w’gii naa bid ko jiing. “Wi ya bi yaa.” Gii ki da. Ki na wi ya w’gii kit chi gi noo waab maa’an ni we bi yaan jin. Mii dash ki tchi ges ka na w’gii bi biin di get maa ba Nini. Aa pi ji w’gii gi noo zi miin waa aa pi ji w’gii mdi doon ni wi miiwng i nan di baang baas ka waa jin. Aa pi ji ni we miiwng i nan w’gii maa mii ko mi naa go zi wan. Miin waa go maa ba Ni ni aa pi ji go gay’ii wgii maa mii ko mi naaw go zi. Nii bi na mni doo mi nenhs an w’gii bi wan zhi we baas kang. Aa pi ji go w’gii maan daaw gi ni nii awi. W’gii naa nii bawi dash zhi we Waa ba nong Shkwaan de ming. 

The greedy and mean man looked over to the Eastern Doorway and he said. “Someone is coming.” The people stared at this approaching person. Suddenly this man came into the lodge. He was tall and he had two eagle feathers sticking out from the back of his head. He was very striking. He had beads all over his outfit. He was very handsome. He stood at that Eastern Door. 

Maaba dash Nini getchi mji zhiwebzid w’gii kida, “ Bekaa! Gaawii mamdaa zhinda wii bi biindigeyin! 

Maa ba dash Ni ni get chi mji zhi web zid w’gii kida, “ Be kaa! Gaa wii mam daa zhin da wii bi biin di ge yin! 

The greedy man said, “You are not allowed in here!” 

Maaba dash Nini wgaa bi biindiget w’gii kida, “Wgaa go ginigenh w’gii kendziin epiichiin ii’yaanh. Gaawii w’kii kendziin ge dood maanhmbaa. 

Maa ba dash Ni ni w’gaa bi biin di get w’gii ki da, “W’gaa go gi ni genh w’gii kend ziin e pii chii ii’yaanh. Gaawii w’kii kend ziin ge dood maanh mbaa. 

That Man stood there and he said, ”You don’t know my power, You don’t know what I can do!” 

Miidash maaba getchi mjizhiwebzit Nini w’gaa naat. “Jiibwaa bi biindigeyin, zhinoomooshin ge zhichgembaa.” 

Mii dash maa ba get chi mji zhi web zit Nini w’gaa naat. “Jiib waa bi biin di ge yin, zhi noo moo shin ge zhich gem baa.” 

The greedy man said, “Before you enter this lodge, I want to see your power.” 

Maabaa dash Nini wgaa bi biindiget wgii kida, “Gmidji zhiwebis. Gegwaa pogjiikwishke! 

Maa baa dash Ni ni w gaa bi biin di get wgii kida, “Gmid ji zhi we bis. Geg waa pog jiik wish ke! 

The man with the feathers looked at him and said, “You have a bad attitude, don’t fool with me! 

Maaba dash getchi mjizhiwebzid Nini w’gii oo ginawaabmaan besha miidash wgii gaanjiwebnaat. Miidash maaba Man daawgnini w’gii bagoshkonid kitchi shpiming. Pii dash w’gii daang shing mitakmik w’giiw kitchi jiiwng se aki miinwaa go Nimkiig w’gii mdawewag. “Mii awe epiitchiiyaanh.” W’gii kida. 

Maa ba dash get chi mji zhi web zid Ni ni w’gii oo gi na waab maan be sha mii dash wgii gaan ji web naat. Mii dash maa ba Man daaw gi ni ni w’gii ba gosh ko nid kit chi ship ming. Pii dash w’gii daang shing mi tak mik w’giiw kit chi jiiwng se aki miin waa go Nim kiig w’gii mda we wag. “Mii awe e piit chii yaanh.” W’gii ki da. 

The greedy man looked at him and walked up to him and pushed him. The minute that he touched him, the man with the feathers jumped high up in the air, that when he landed on the ground, the whole ground shook and you could hear thunder in the ground. The man with the feathers looked at the greedy man, and said, ”That’s my power!”

Miidash maaba getchi mji zhiwebizid yaabi w’gii paamenmaasiin niwe. Wiya go maaba iidig kitchi iyaa w’gii nendam. W’gii kendaa’naawaa niwe maawndaagniniwan kitchi aawanid. 

Mii dash maa ba get chi mji zhi we bi zid yaa bi w’gii paa men maa siin ni we. Wi ya go maa ba ii dig kit chi iyaa w’gii nen dam. W’gii ken daa’naa waa ni we maan daawg ni ni wan kit chi aa wa nid. 

The greedy man did not want to push him anymore because he knew this was a great person

Miidash w’gii bigidnin wiibiindiget. “Aaniish gonda wiya endji niimtawaasik ninda yaakozinjin? Aaniish gweta endji ginoowaabmiyek? Aaniish endji niim sii yek? Aabiish ode’we ginan? 

Mii dash w’gii bi gid nin wii biin di get. “Aa niish gon da wi ya end ji niim ta waa sik nin da yaa ko zin jin? Aa niish gwe ta end ji gi noo waab myek? Aa niish end ji niim sii yek? Aa biish ode’we gin an? 

As soon as the man with the feathers entered, he said, “How come nobody is dancing for thuis sick person laying on the ground? How come you are just looking at him? How come nody is dancing? Where are the drums? 

Gaaye wiya gii kendziin waa zhitchget. Mii gweta w’gii nook kiwebwaat. 

Gaa ye wi ya gii ken dziin waa zhitch get. Mii gwe ta w’gii nook ki web waat. 

Nobody knew what to do. They sat there with their heads down. 

“Niimtoowig maaba bemaawnggizad. Niimtoowig jiwii animinoyaat “wgii kida  maaba MaandaawgNini. Gaa’ye dash wiya gegoo w’gii zhichgesii. 

“Niim too wig maa ba be maawng gi zad. Niim too wig naa ji wii ani mi no yaat.” Wgii ki da maa ba Maan daawg Ni ni. Gaa’ye dash wi ya ge goo w’gii zhich ge sii. 

“Dance for this person on the ground, Dance so that he can get well again.” Said the handsome man with the feathers. Nobody di anything. 

Miidash maaba Nini getchi mjizhiwebzid w’gii naabit kojiing. “Nishke! W’odi wiya biyaa!” Kina wiya w’gii naabi wodi. 

Mii dash maa be Ni ni get chi mji zhi web zid w’gii naa bit ko jiing. “Nish ke! W’odi wi ya bi yaa!” Ki na wi ya w’gii naa bi wodi. 

The greedy man looked to the Eastern doorway, and said, “Look, someone is coming!” and everyone looked over.

Mii gegwa w’gii bi biindiget. Ma’ingan dash awa. Ma’ingan w’gii abi biindige. Mii dash go zhiwe Niniwan emaawngzanjin naanaawsag w’gii bagoshkinit maaba Ma’ingan. 

Mii geg wa w’gii bi biin di get. Ma’ingan dash a wa. Ma’in gan w’gii abi biin di ge. Mii dash go zhi we Ni ni wan emaawng zan jin naa naaw sag w’gii ba gosh ki nit maa ba Ma’ingan. 

Something came walking in and it was a wolf. A wolf came in the door., and when the wolf came in it jumped right over that man laying in the middle. 

Mii dash zhiwe zoowaanigong w’gii njibdenig pskowginesewin maaba ma’ingan. Mii dash maanda pskowkinesewin w’gii biinjbidening w’dooning maaba Wiikaanenh bemaawngizad mtakmik. Miidash go we weyib maaba waanibopa w’gii bsagwiinjgaabwit. Mii gegwa w’gii mina nowgizid we’yib. 

Mii dash zhi we zoo waa ni gong w’gii njib de nig pskow gi ne se win maa ba ma’ingan. Mii dash maan da pskow ki ne se win w’gii biinj bi de ning w’doo ning maa ba Wii kaa nenh be maawng gi zad mtak mik. Mii dash go we we yib maa ba waa ani bo pa w’gii bi zag wiinj gab wit. Mii ge gwa w’gii mi na now gi zid we’yib. 

A spark came from his tail in mid air, and that spark spiraled down and went into the dying mans mouth. As soon as that spark went into his mouth, the man stood up, and he was cured. 

“Mii maaba Nwiikaanenh, Aapiji maaba Kitchi twaa wendaawgozi.” w’gii kida maaba Mandaowginini.  

“Mii maa ba Nwii kaa nenh, Aa pi ji maa ba Kit chi twaa wen daaw go zi.” w’gii ki da maa ba Man da ow gi ni ni.  

This is my brother, and his power is great, said the Holy Man. 

“Mii maaba eniiyogaaded Nwiikaaneh, Ma’ingan. Miidash nzaam w’gii naandwe’aat ninda ninwan, aabdig w’gaa miigwechwenmaa’aa. Aabdeg gegoo w’ga miinaa’waa waa mii jit. Kina go da daapinaanan niwe kanenhyin be maawngdegin. Kina ge we daa daapnaan wiinin be maawngdeg. Kina age w’da daapnan o we miijim zegkinand maaba Nini getchi mji zhawebzid. 

“Mii maa ba e nii yo gaa ded Nwii kaa neh, Ma’ingan. Mii dash nzaam w’gii naand we’aat nin da nin wan, aab dig w’gaa miig wech wen maa’aa. Aab deg ge goo w’ga mii naa’waa waa mii jit. Ki na go da daa pi naa nan ni we ka nenh yin be maawng de gin. Ki na ge we daa daap naan wii nin be maawng deg. Ki na a ge w’da daap nan o we mii jim zeg kin and maa ba Ni ni get chi mji zha web zid. 

This is my four legged brother, the wolf. And because he cured this man, you must give him offerings. You must give him something to eat for what he did. He will accept all of those bones that are laying on the floor. He will accept all that fat that is laying around. He will also take all that greedy man’s food that he’s got tucked away behind him. 

Mii dash maaba Ma’ingan kina gegoo w’gii miijid zhiwe be maawngdenig Wiigwaasgamigong. Kina go gegoo w’gii miijin maaba Ma’ingan. Gaa go yaabi wiyaa ooshmi gegoo w’gii yaaziin. Gaawii woshme wiya zaasganan w’gii yaawaa siin. 

Mii dash maa ba Ma’in gan ki na ge goo w’gii mii jid zhi we be maawng de nig Wiig was ga mi gong. Ki na go ge goo w’gii mii jin maa ba Ma’ingan. Gaa go yaa bi wi yaa oosh mi ge goo w’gii yaa ziin. Gaa wii wosh me wi ya zaas ga nan w’gii yaa waa siin. 

So the wolf started to eat everything off the ground inside that Wiigwaam. The wolf ate everything. Nobody had more than the other person. Nobody had more fat rinds than the other. 

Mii dash maaba MaandawgNini gaa naad niwe bemaadzinjin. “Nga yaa go zhinda. W’ga zhinoomoonim waa zhi Manidoo ke yig. W’gii wiindmaagoom go go ding, W’gii nendaanaawaa dash.” 

Mii dash maa ba Maan dawg Ni ni gaa naad ni we be maad zin jin. “Nga yaa go zhi nda. W’ga zhi noo moon im waa zhi Ma ni doo ke yig. W’gii wind maa goom go go ding, W’gii nen daa naa waa dash.” 

The holy man told the people, “I am going to stay here, and I am going to show you how to do this ceremony again. You were told once, and you forgot, and I am going to show you one more time.” 

Kina gegoo w’gii mzinbiiyaan zhaashkiing. W’gii mzinbiiwaan ge wiibmaadbinit bemaadzinjin. Niniwag nikeyaa, kwewag gaye bane’ying. Shkode ge wii tek, miinwaa Odewegan gay’ii wii teg. 

Ki na ge goo w’gii mzin bii yaan zhaash kiing. W’gii mzin bii waan ge wiib mad bi nit be maad zin jin. Ni ni wag ni ke yaa, kwe wag ga ye ba ne’ying. Sh ko de ge wii tek miin waa Ode we gan gay’ii wii teg. 

He drew everything for them in the sand. He drew where the people would be sitting. Men on one side and women on the other. The fire here, and the drum here. 

“Mii dash endji mzinbiimaa maanda wii maamnanendm’yig.” Wgii kida. 

“Mii dash en dji mzin bii maa maan da wii maam na nend m’yig.” W’gii ki da. 

“I am drawing this so that you can remember” he said. 

Ma’ingan dash w’gii biidaagon bezhig kanenhs. Mii dash w’gii daapinang owe wiigwaas, miidash minwaa w’gii mzinbiiyang kinoomaadwin. Aapiji w’gii minobiigaade maanda wiigwaas. Ngamwinan w’ge gii mzinsin noon. 

Ma’in gan dash w’gii bii daa gon be zhig ka nenhs. Mii dash w’gii daa pi nang o we wig waas, mii dash min waa w’gii mzin bii yang ki noo maad win. Aa pi ji w’gii mi no bii gaa de maan da wiig waas. Ngam wi nan w’ge gii mzin sin noon. 

The wolf came up and brought a moose bone. Then he picked up the birch bark, and he drew everything on that bark with that bone, and that big roll of birch bark had beautiful pictures of everything. Even the songs were on there. 

W’gii kidwag bemaadzidjig owe wiigwaas w’gii minowesin dbishkoo go wda dawegese. Dbishkoo w’go wdaa maadziimgad. Gii maad ziim gad. 

W’gii kid wag be maad zi djig o we wig waas w’gii mi no we sin dbish koo go wda da we ge se. Dbish koo w’go wdaa maad ziim gad. Gii maad ziim gad. 

They say that this birch bark had a beautiful sound and that it sounded like a drum. It had a beautiful sound. It was alive. 

Miidash maaba Mandowginini w’gii zhaamad niwe Niniwan getchi mjizhiwebzinit, w’gii miinan owe Wiigwaas kinoomaadwin, w’gii naan “Mii maanda waa zhiwebag maanpii. Aabdeg ge maanda eteg zhinda, aabdeg kwii maajiidoon w’odi. Wii naadmaawgyig naa wii maamnanedmayg, maaba Ma’ingan w’da ani shkwii. Maanpii Waabanong Shkwaandemiing w’da nji ginowenjige jibwa zhiwebag miinwaa maanda. Bemaadzidjig miinwaa jiibwaa kitchi aawkziwaad maanpii. W’da naagdawendaan maanda Wiigwaasgamig. Mii gweta kanan miinwaa wiinin nendwendang. 

Mii dash maa ba Man dowg in ini w’gii zhaa mad ni we Ni ni wan get chi mji zhi web zi nit. W’gii mii nan o we wiig waas ki noo maad win, w’gii naan “Mii maan da waa zhi we bag maan pii. Aab deg ge maan da e teg zhin da, aab deg kwii maa jii doon w’odi. Wii naad maaw gyig naa wii maam na ned mayg, maa ba Ma’ing an w’da ani shkwii. Maan pii Waa ba nong Shkwaan dem ing w’da nji gi no wen ji ge jib wa zhi we bag miin waa maan da. Be maad zid jig miin waa jiib waa kit chi aawk zi waad maan pii. W’da naag da wen daan maan da Wiig waas ga mig. Mii gwe ta ka nan miin waa wii nin nend wen dang. 

And the Holy Man went to the greedy man, and he said, “ This is to remind you what goes on in here. And you have to take what is in here, and you have to take it out there. As a reminder, my friend the wolf is going to stay and live with you. He is going to live outside that eastern door, so that people will not bring in that sickness inside here anymore. He is going to protect this lodge. All he requires is fat and bones. 

Miidash w’gii tkobnaad niwe Man’inganan zhiwe shkondeming. “Mii dash mbe ji nimaajaa’aanh. W’gii maajii bimose dash Epgishmog nike’yaa. 

Mii dash w’gii tkob naad ni we Man’in ga nan zhi we shkon de ming. “Mii dash mbe ji ni maa jaa’aanh. W’gii maa jii bi mose dash Ep gish mog ni ke’yaa. 

And then he tied up the wolf outside the lodge on the Eastern doorway. He said, “It is my time to go, my journey continues, and he went toward the west. 

“Gegwaa maajaa ke.” W’gii kidwag bemaadzidjig. 

“Geg waa maa jaa ke.” W’gii kid wag be maad zid jig. 

The people said, “Don’t go.”

“Aabdeg go wii maajaa’aanh. Epginshmog nda ani zhaa” 

“Aab deg go wii maa jaa’aanh. Ep ginsh mog nda a ni zhaa” 

“I have to go, I am going to the west.” 

Bemaadzidjig w’gii ngamtoowaa’an animsenit. 

Be maad zid jig w’gii ngam too waa’an a nim se nit. 

The people started to sing to him as he started walking off to the distance. 

Aapiji w’gii kitchi nendmoog w’gii bizhaanid ninda Maandowgininiwan. Kina gegoo w’gii aandsidmaagwan. Shki maadziwin gii yaa’naa waa Ode’wegan ge aapijii w’gii minoweshin. 

Aa pi ji w’gii kit chi nend moog w’gii bi zhaa nid nin da Maan dow gi ni ni wan. Ki na ge goo w’gii aand sid maag waan. Shki maad zi win gii yaa naa waa. Ode’we gan ge aa pi ji w’gii mi no we shin. 

The people were so happy he came because he changed everything for them. He gave them life again. The drum was sounding so good. 

W’gii ginoowaabmaa’an dash go gonda bemaadzidjig niwe Maandaawgininiwan ni zaagdasenit zhiwe Wiigwaasgamigong. W’gii ginowaabmaa’an dash go piinish waasa ni yaa nit. Pii waasa niyaanit dash, waaboozoonh w’gii ni aawi maaba. W’gii kendanawaa dash maaba waaboos kitchi twaa nini w’gii aawit maaba waaboozonnh, maage maaba kitchi twaa Nini waaboonhzoonh w’gii aawi. W’gii kendaanaawaa dash go giishpin miinwaa daa bizhaani giishpin minezwaat. 

W’gii gi noo waab maa’an dash go gonda be maad zid jig ni we Maan daaw gi ni ni wan ni zaag da se nit zhi we Wiig was ga mi gong. W’gii gi noo waab maa’an dash go pii nish waa sa ni yaa nit. Pii waa sa ni yaa nit dash, waa boo zoonh w’gii ni aa wi maaba. W’gii ken daa naa waa dash maa ba waa boos ki tchi twaa ni ni w’gii aa wit maa ba waa boo zonnh, maa ge maa ba kit chi twaa Nini waa boonh zoonh w’gii aawi. W’gii ken daa naa waa dash go giish pin miin waa daa bi zhaa ni giish pin mi nez waat. 

As he walked out that western doorway, people crowded around to see him go. They looked at him go off in the distance. As he kept walking, he was no longer a man. He was a rabbit. They knew that the holy man was a rabbit, maybe turned into a man, or maybe a man that turned into a rabbit. They knew the holy man would come back when he was really needed. 

Miidash owe w’gaa zhi waabmaa’at niwe waaboozoonhyin Epginshmog nike’ya w’ni zhaanit. 

Mii dash o we w’gaa zhi waab maa’at ni we waa booz oonh yin Ep ginsh mog ni ke’ya w’ni zhaa nit. 

And so that is how they saw that Waaboos walking toward the sunset.

W’gii minaajaa’an dash niwe waaboozoonhyin. W’gii mizinbiiwaa’an kitchi siniing zhiwe ‘wgii shki waabmaa’at niwe waaboosoonhyin. W’gii nakaaznawaa owe kitchi twaa tisigan (Onaman). W’gii mizinbiiawan dash niwe waaboozoonhyin pognan zgaswaanaa’nit miinwaa niwe tooganan, miinwaa miiwnginan nzaam owe w’ga zhichgenid. 

W’gii mi naa jaa’an dash ni we waa boo zoonh yin. W’gii mi zin bii waa’an kit chi si niing zhi we ‘wgii shki waab maa’at ni we waa boo zoonh yin. W’gii na kaaz naa waa owe kit chi twaa ti si gan (Onaman). W’gii mi zin bii aa wan dash ni we waa booz oonh yin pog nan zgas waa naa’nit miin waa ni we too ga nan, miin waa miiwng in an nzaam owe w’ga zhich ge nid. 

To commemorate what the holy man did for them, they drew his picture on a rock where the rabbit was first seen. They used the sacred paint, and they painted him smoking a pipe, with his big ears to honour him in what he had done. 

Maaba dash Ma’ingan wiikaa w’gii webnaasiin Anishinaaben. Nimosh dash nango gda zhi kenmaanaa. 

Maa ba dash Ma’in gan wii kaa w’gii web naa siin A nish inaa ben. Ni mosh dash nango gda zhi ken maa naa. 

The wolf never left the Anishinaabeg and is the dog as we know it.  

Miigwech Betsy Lee Kechego. 

Audio Lessons for Language Warriors

Nimkii Aazhibikong Audio Lessons for Language Warriors is a series of audio lessons available for download. These audio lessons have been produced at Nimkii Aazhibikong in partnership with Eshki-Nishnaabemjig and with the kind financial support of The Cultural Conservancy.

Participants: Mary Wemigwans, Jessica Soonias, Mskwaanakwat Rice, Kevin Ritchie, Taryn Bobbiwash, Quinn Meawasige, Waasakom George and Christi Belcourt.

Partners: Eshki-Nishnaabemjig and Cultural Conservancy.

album-art

00:00
album-art

00:00
album-art

00:00
album-art

00:00
album-art

00:00

IF YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT NIMKII AAZHIBIKONG

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop