Anishinaabemowin

Indigenous languages  have been greatly reduced all over the World through the globalization of Western Education and colonized governments. In this page you will find video, audio, and writen content in the Anishinaabemowin language. Please practice and share what you have learned. Together we can and will save our languages! Practice, Practice and Practice! ⚡️⚡️⚡️

Kina goji maampii akiing, Anishinaabek maajii naachtoonaa`aa geyenoo ezhi naweyaat. Mii zaam maanda ezhi kinomaagoying miinwaa ge gwondak e`gimaakaagejik. Maanda gaa zhitoo`oonh website, Bomgiizhik, ka waabdaanaa`aa ezhi zhibiigaadek, ezhi noondaajigaadek miinwaa ge ka ginoomdaanaa`aa Anishinaabemowin. Aabidek wiigwa gwii naabidoogem miinwaa ge ka aankenmaagenaa`aa gaa bi kendamiik. Ka zhaabwiitoonaa kina ezhi naweyiing, mii eta wii naabidoogeying, pane gwa, ensa giizhigak.⚡️⚡️⚡️

Here is a quick story. Hope u enjoy. ❤️⚡️❤️

1. Hello my name is Isaac Murdoch I am from Serpent River First Nation. Aanii Isaac Murdoch ndi zhinikaas ginaabijing ndoonjibaa.
2. Many years ago there was a young lady she was only 13 years old. Niibina saboonigak shkiniikwe gii yaa midaasawi shi nsiwe gii sabiboonigizi.
3. She got her first menstrual cycle and was placed in a lodge outside of the village. Weshkat gii aanjigiiwset ogii sigaaza waawkaaganing zaagiji shkonganiing.
4. She was Ojibway. Ojibwe gii aawi.
5. She was instructed to stay there for her duration of her menstrual cycle. Ogii wiindamaagaaza wii yaat zhe’e waako aanjigiiwset.
6. Her grandmother and father would visit her and check up on her. Nookomisman miinawaa oosiman ogii bowaachiwe’aan miinawaa giinda kendamaawaan.
7. They brought her food, tea and some brand-new dishes. Ogii biidamoowaan miijim, niibiishaaboo miinawaa aaniind shki naaganan.
8. She was instructed not to share them with anybody. Ogii wiindamaagaaza gaawiin wii maatookiit ne’en awiya.
9. She was also not allowed to have any visitors. Miinawaa gaawiin ogii gibitnigaasii wii nibowaachiwegaazat.
10. This was our customs amongst our Ojibway people. Mii maanda gda Anishinaabe bemaadiziwin’naa gda ojibwemnaanik.
11. So she was placed in that lodge thinking she was going to be alone, but a strange man came to visit her. Miisa ogii sin waawkaaganiing nendam wii chikewizit megiziwi nini dash ogii bibowaachiwegoon.
12. She quickly had eyes for him, he was tall and handsome. Awewiiip ogii shkiizhigotowaan, ogii giniwaabiigazi miinawaa maawndaagowenini.
13. He visited her in secret every single day while she was in that menstrual lodge. Ogii bowaachiweyaan giimooch esno giizhigak e piichi aanjigiiwsewetigo waawkaaganing.
14. When it was time for her to leave her grandmother picked her up and she quickly told her grandmother that she met a man and that she loved him. Apii gii maadsek wii nimaajaat nookomisan gii binaanigoon miinawaa wewiip gii wiindamoowaan nookomisan gii koweshkowaan ninoon miinawaa gii zaagaan.
15. The grandmother wanted to meet the man and so it was arranged, and they met. Nookomis gii ndawendaan wii koweshkowaat ninoon miinawaa sa gii zisidoowaat, gii koweshkodaadok.
16. The grandmother noticed that the man did not have a shadow and she knew that he was a very spiritual being. Nookomis gii maamnonaabdang gaawiin gii gowaatesii miinawaa gii kendaan aapidji go minidoowinit.
17. The young lady was now a woman and she told her grandmother she was going to go live with this man. Shkiniikwe kwe aawi miinawaa ogii wiindamoowaan nookomisan wii wiijigendawaan maaba ninoon.
18. The grandmother did not try to stop her because she knew something spiritual was happening. Nookomis gaawiin gii gwechtoosiin wii nigaabinaat zaam gii kendaan minidoowaadiziwin zhewebak.
19. The young woman and the man left and they started to walk north to a mountain. Shkiniikwe miinawaa nini gii nimaajaawok miinawaa gii nimaajiigaadesewok kiiwedino aazhibikoong.
20. They climbed that mountain to make a home, on top, when they got to the top, the man instructed her to help him gather stones and put them in a circle. Ogii kowaandawewok owi aazhibikoong wii izhigewaat, gidaabikoong apii ogii digooshiniwaat gidaabikoong, anini gii wiindamoowaan wii naadimaagod wii maawnjidoowaat psiniin miinawaa wii waawaayesidowaat.
21. They started putting the stones in a circle and they made a big stone nest. Ogii maajii sidoonaawaa psiniin wii waawiiyiiyesiing miinawaa ogii zhitoonaawaa psinii sasiwaan.
22. The young lady was confused because she grew up in a wigwam and didn’t know about stone houses. Shkiniikwe gii aazhiwewendam zaam ogii koginaa wiigowaamiing miinawaa gaawiin ogii kendaziin psinii wiigowaaman.
23. The man told her that it was a stone nest. Nini gii wiindamoowaan owi psinii sasiwaan aawoong.
24. On top of that mountain there is a big cliff that goes straight down to the water. Gidaabikoong zhe’e aapidji gwa ogii giishkaapkaa zhigowek go nibiing.
25. After they’re done building the house the man decided to go look for food and go hunt. Gaa shkowaa zhigewaat nini daawoch gii nendam wii ndoowaabindang miijim miinawaa wii baagiiwset.
26. He started walking towards the edge of the cliff, she told him don’t go close to the edge and he jumped off. Ogii maajiigaadese giishkaapkaak, kwe ogii wiindamoowaan gego bezha zhaake giishkaapkaak mii go gii bigowaashkanit.
27. She ran to the edge of the cliff and looked down, crying thinking that he had fallen to his death, but instead she seen a great big thunder bird fly up into the air. Ogii maajiiptood enji giishkaapkaak ogii ninaabit, mowi nendang gii aabijishin, meshkwat dash ogii waabimaan gichi bnesi giziket.
28. She didn’t know it but she had married a Thunderbird. Gaawiin ogii kendaziin ogii niibawidowat bnesi.
29. Soon after she got pregnant and her stomach grew really big. Jiwiiba gii nimaajiishkaat ogii mdida amasadang.
30. You could hear lightning and thunder crashing inside of her stomach, before long it was time for her to have her baby, but she just didn’t have one baby, she had many and she laid eggs all on top of that mountain. Ganoondaan waawaasewijik miinawaa nimkiik baashkaakomowaat biinji masadang, gaawiin gebying wii yoowat shki binoodjiinhsan, gaawiin dash ogii yoowasiin bezhik shki binoodjiin, niibina ogii yoowaan miinawaa gii boonam niibina waawnoon gidaabikoong.
31. The eggs are made of stone. Waawnoon zhichigaadewinoon psinii.
32. Soon after she was tired of giving birth to all those stones and she laid down to go have a sleep before dark. Jiwiiba ogii yekozi nindaasekewit kina ne’en psiniin miinawaa gii wenaakshin wii ninbaat jibowaa dibikak.
33. While she was laying those stones, they never noticed but at the bottom of the lake the water started to twirl. E piichi boonam newe psiniin, gaawiin ogii maawnowaabindiziinaawaa naami zaagiganiing nibi gii maajii wewebijiw’woong.
34. The twirling made its way to the top of the lake and if you could see inside the whirlpool that was being caused you would see tails and you would see horns. Wewebijiwsing gii maajii binidaajiiwong ji zaagiganing miinawaa giishpin de waabindaaman biinji wewebijiiw’wong wenji gde waabindaanan naashdiiwenan miinawaa gde waabindaanan adeshkanak.
35. Serpents we’re coming to get those eggs as soon as it got dark the serpents climbed that mountain and they stole two Thunderbird eggs. Gichi bebeshiginebigok binaanaawaan newe waawnoon pii go niibaadibikak bebeshiganebigok kwaandwewok owi aazhibikoong miinawaa ogii gimoodinaawaan niizh bnesi waawnoon.
36. Quickly the Thunderbirds from the west arrived thunder crashed and lightning struck the mountain hard. Jiwiiba wewiip gii bidigooshiniwaat bnesiwok binjibaawaat epigishimoong niimkii ogii baazhkaakomoowat miinawaa waawaasejik baagazinaawaa aazhibikoong giiyetin.
37. A battle between the Thunderbirds in the serpents, took place, it lasted many days, finally the serpent escaped, with those two eggs and all the serpents made it back into that tunnel underneath the water. Miigaadiikamigat bnesiwok biinji bebeshiginebigok, niibina ngo giizhigadoon gii shkowaasemigat, gekopii bebeshiginebik ogii webi maajii’oode newe niizh waawnoon miinawaa kina go bebeshiginebigok ogii skaabiiwok owi waanhshing naami nibing.
38. The OJibway woman was sad that she lost two eggs, but she was also happy that all of the other eggs survived. Ojibwewe kwe gii maanaadendam ogii naadjtood niizh waawnoon gii gichi nendam go bekish aanin waawnoon ogii zaabwiigiing.
39. She lived to be very old and visited the stone eggs every day and placed tobacco on them. Ogii ko maadizi nindimoowenhwit miinawaa ogii bowaachaad psinii waawnoon esno giizhigak miinawaa ogii gibiniget semaan gijiying.
40. They say that one day the Thunderbirds are going to come from the west and lightning will be shot down from their wings and they will hit those eggs, and those eggs will hatch. Kidok gwoding go giizhigat bnesiwok da bizikaawok epigishimoong miinawaa waawaasemoowin da boon’kiisewok ji nangwii’ganiing miinawaa da miikowaanaawaa newe waawnoon, miinawaa da waakaadowinoon newe waawnoon.
41. Those Thunderbirds and those eggs will come out, fire will shoot from their eyes and their nose and from their wings and from their mouths and a great fire will take place. Gewe bnesiwok miinawaa newe waawnoon da zaagijiwok, mshkode da zaagidaasin da shkiizhigowaan miinawaa da jaanhshiwaan miinawaa da nangwii’ganiwaan miinawaa da dooniwaa miinawaa gichi mshkode da tegimigat.
42. The Thunderbirds will cleanse the earth. Bnesijik da biintoonaawaa aki.
43. They say at this time the Anishinaabek are to live in their wigwams and put a pot of corn soup outside their wigwam, when the Thunderbirds come. Kidok maanpii anishinaabek wii aadaa’waat ji wiigowaamwaan da toonaawaa gidokik mindaaminaaboo zaagaji wiigowaamwaa, pii bizhaawaat bnesijik.
44. The Thunderbirds will eat the corn soup and won’t bother the people in the house and the world will be brand new again. Bnesijik da miidjinaawaa mindaaminaaboo gaawiin da baayiinziinaawaa bemaadizinjin biinji wiigowaaming miinawaa aki da shkiiwon miinawaa.
45. This is a Ojibway story about the Thunderbirds and the Serpent. Miigwech. Ojibwe dibaadjimoowin maanda bnesijik biinji bebeshiginebikoong Miigwech.

Nimkii Aazhibikong Audio Lessons for Language Warriors is a series of audio lessons available for download. These audio lessons have been produced at Nimkii Aazhibikong in partnership with Eshki-Nishnaabemjig and with the kind financial support of The Cultural Conservancy.

Participants: Mary Wemigwans, Jessica Soonias, Mskwaanakwat Rice, Kevin Ritchie, Taryn Bobbiwash, Quinn Meawasige, Waasakom George and Christi Belcourt.

Partners: Eshki-Nishnaabemjig and Cultural Conservancy.

Audio Lessons for Language Warriors

album-art

album-art

album-art

album-art

album-art

IF YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT NIMKII AAZHIBIKONG

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop